@tepi77 technology level? :-))))) kicsit gagyibb v…

@tepi77 technology level? :-))))) kicsit gagyibb volt a szerkó akkoriban.