@Jadeye_hu nekem nem lehet. Beta4 4S

@Jadeye_hu nekem nem lehet. Beta4 4S